<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"><html><HEAD><meta http-equiv="Content-Language" content="cs" /><TITLE>DADALOVA KUCHAXKA</TITLE><LINK REV="made" HREF="mailto:juracermak@hotmail.com"><META HTTP-EQUIV="Content-Type"CONTENT="text/html; charset=windows-1250"><META NAME="Resource-Type" CONTENT="document"><META NAME="author" CONTENT="Mafinky - muffins"><META NAME="description" CONTENT="Jak pci mafinky"><META NAME="keywords" CONTENT="muffins, mafinky"><style type="text/css"><!--.novyh {font-family:Verdana,Arial, Arial CE, Helvetica, Helvetica CE, Sans-serif; font-size: 16pt;font-weight:bold;font-style:normal; color: #B9005C; text-align:left;}.novy1 {font-family:Verdana,Arial,Arial CE,Helvetica, Helvetica CE, Sans-serif; font-size: 11pt;font-weight:bold; color:#B9005C;font-style:normal;}.novy2 {font-family:Verdana,Arial,Arial CE,Helvetica, Helvetica CE, Sans-serif; font-size:8;font-weight:normal;color:black;font-style:italic;}a {text-decoration: none}a:link {color: brown}a:visited {color: green}a:hover {color: red; text-decoration: underline}body {font-family: Verdana,Arial, Arial CE, Helvetica, Helvetica CE, Sans-serif; font-size: 9pt; font color: black; background-image:none; background-color:#FFCCCC;text-align:justify; margin-top:30px;margin-bottom:10px;margin-left:40px;margin-right:50px}--></style></HEAD><BODY><span class="novyh">JAK PCI MAFINKY</span><blockquote><small><b>Mafiny, mafinky (maffins)</b> - jsou mal buchti ky s nepYebernm mno~stvm chut, kter pe eme v sadch malch plechovch formi ek, podobnch kelmkom od jogurtu, navzjem v spojench do jednoho celku. RozaYili se nejdYve v Kanad a odtud pronikly k sousedom na jih do Spojench sttu, kde je kuchaYky a vesms zamstnan a praktick ~eny pYijaly tak, ~e se tehdy dalo mluvit o obdob "mafinomnie". Obliba mafinek byla tak velk proto, ~e jejich pYprava je velmi jednoduch, snadn a rychl. Tsto nekyneme, pYedem pYipraven pYsady snadno odmYme, nej astji k tomu ur enmi hrne ky, jen lehce je promchme a zskan Ydk tsto snadno pomoc l~ce nebo nabra ky vpravme do Ye ench formi ek spojench do jednoho plechu.<br>Jako formy se pou~vaj plechov soupravy z poteflonovanho plechu nej astji s 8 a 12 vylisovanmi formi kami (viz obrzek) o promru 6-7 cm a vace 4-5 cm (objem 100 ml) ku~elovitho tvaru. Naplnn tstem je vlo~me do pYedehYt trouby a jejich nafouknut bhem pe en zabezpe  kypYc praek nebo soda. Mafinky se pe ou se pYi vaech mo~nch pYle~itostech, k sndan obdu, sva ince, ve eYi, narozeninm aj.</small></blockquote><span class="novy1">Nkolik rad k pe en mafinek:</span><br><br><li>Formi kov plech, ozna ovan napY. jako "plech na pe en 12 kuso (<a href="http://www.tescoma.cz/poloz.php?skupina=2&skupina2=2&polozka=628012"target="_self">Tescoma</a>) nebo jednotliv formi ky koupme i v jinch obchodech se zahrani nm ndobm (<a href="http://www.tescoma.cz"target="_blank">Tescoma</a>, <a href="http://www.ikea.cz/html/vyrobky/vyrobky_subkat.php?id=214&page=1&cat_id=179"target="_blank">Ikea</a>) a nebo si ho mo~eme objednat u jakhokoliv ochotnho prodejce ndob z katalogu dodavatele, jak jsem to provedl j.<img src="forma.gif" border="0" align="left" vspace="2" hspace="2">. Dnes se prodvaj elastick formi ky ze silikonovho kau uku (Ikea).<br><br> <li>V nouzi mo~eme pou~t kelmky z varn keramiky, nebo keramick "pasti ky" po babi kch. Na velikosti a materilu formi ek vaak velmi zle~. V pYlia velkch formch tsto Ydn neprope eme, stYed mo~e bt mazlav i kdy~ okraje ji~ mme tuh.<li>Mafinky mo~eme upci i v mikrovlnnch troubch ve velmi krtk dob cca do 6 minut v soustav formi ek z uml hmoty a v paprovch kelmcch.<li>O pe en v mikrovlnn troub vaak a~ nkdy pozdji, takov pe en je v knihch popsno, ale j zatm provdm zkouaky a zjistil jsem, ~e mafinky sice upe u, ale maj takovou vybledlou barvu a nejsou vobec kYupav, tak~e nedoporu uji.<li>V normln troub samotn paprov formi ky pou~t nemo~eme, musme je vlo~it do plechov formi ky v plechu. Tsto bhem pe en zvtauje zna n objem (o 1/3 a~ 2/3), vyvozuje tlak vaemi smry a vroubkovan paprov kelmek (napY. jako pro indinky) by to neunesl. Takov paprov skldan kelmek lze tedy pou~t jen jako vlo~ka do zmnn plechov formy. Mafinka se pak d snadno vyjmout a vypad pak nramn pkn, jako hYbe ek. Tento zposob je vhodn a tak se pou~v se pYi komer nm tj. cukrYskm vyu~it mafinek. V domcnosti by to ponkud dra~a a stejn asi i zbyte n postup.<li>U vaech recepto plat, ~e formi ky (i poteflonovan) pYed plnnm v~dy pe liv vyma~eme tukem, pYpadn jeat poprame trochou mouky.<li>Upe en mafinky pak velmi snadno z formy vypadvaj. PYi pYpadnch t~kostech s vyklpnm sta  chvilku po kat a~ na plechu vychladnou, nebo to uspame pYikrytm obrzenho plechu dnem vzhoru vlhkou utrkou, pa je oddlme snadno. V nejvyaa nouzi je mo~eme uvolnit pomoc apejle. Ale tmY zaru en je klasick zposob - plech vymazat dobYe tukem a vysypat moukou.<li>Pokud chceme chceme udr~et mafinky erstv po dela dobu, mo~eme je po vychladnut zmrazit. Pak je skladujeme v plastikovch obalech s vystm vzduchem. PYed podvnm je ohYejeme, napY. v mikrovlnn troub.<li>Studen mafinky se nedoporu uje podvat, ale j je mm skoro radji ne~ hork. Nejlepa pr jsou tepl a pln nejlepa jsou ty pYmo vyta~en z trouby. Ale myslm, ~e vaechny jsou skvl a jist zle~ na ka~dm, emu dv pYednost.<li>KuchyHsk roboty pou~vme nanejva pro smchn tekutch surovin. Such smsi mchme oddlen od kapalnch a jenom ru n! Roboti jsou tady zbyte n, neboe sta  metli ka.<li>Nkter "zdrav" pYsady uvdn v receptech nemus bt ve vaaem obchod pln b~n, ale vtainou je mo~eme sehnat v prodejnch "Country Live" a "Pramen zdrav". Vtaina surovin dnes je dnes vaak ji~ k dostn v supermarketech a vtach obchodech tmY v ka~dm mst.<li>Koru z citrusu pou~vme jen z chemicky neoaetYench plodo nebo plodo poYdn odrhnutch kart kem pod horkou vodou.<br><br><span class="novy1">Pou~van objemy dvkovn</span><br><br> <table border="1", cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" width="215" title="Jednotky dvkovanho mno~stv"><tr><td align="left">1 l~ce (polvkov)</td><td align="right">15 ml</td></tr><tr><td align="left">1 l~i ka ( ajov)</td><td align="right">5 ml</td></tr><tr><td align="left">1 alek</td><td align="right">250 ml</td></tr><tr><td align="left">1 lhev</td><td align="right">500 ml </td></tr></table><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><span class="novy1">Typick zkladn tsto na mafinky</span><br><br> <li>1 alek polohrub mouky<li>2 l~i ky praku na pe en<li>1/2 l~i ky soli<li>1/2 alku cukru<li>1/2 alku mlka<li>1/4 alku rozpuatnho msla, margarinu nebo oleje<li>1 vejce<br> Z tohoto mno~stv tsta upe eme 8 stYedn velkch mafinek.<br><br><span class="novy1">Nejobvykleja postup pYpravy mafinek:</span><br><ol type="1" start="1" compact><li>PYipravme si dv msy jednu vta na such pYsady a jednu mena na kapaln pYsady.<li>Ve vta mse smchme vaechny such pYsady jako je: mouka, praek na pe en, sol a cukr aj.<li>V mena mse rozmchme kapaln pYsady: rozpuatn mslo nebo olej, vejce a mlko, ovocn atvy aj.<li>V ka~d mse zvlae pYsady navzjem dobYe promsme.<li>Kapalnou sms pYsad vmchme do such sms ve vta mse.<li>o vzniklho polotekutho tsta pYidme dala dobroty: v podstat vae co najdeme ve sp~i, napY. okoldu, rozinky, koru s citrusovch plodo, oYaky, erstv ovoce, suaen ovoce, zlomky mslovch nebo oYakovch suaenek, oYechy, ovesn vlo ky aj. PYpadn je upe eme bez tchto pYsad a dokonce slan, kdy~ chceme mafinky napY. podvt jako pYlohu k vejcm, uzenin nebo s marmeldou.<li>Mafinky upe eme v pYedehYt troub pYi 190C dozlatova za dobu 15 a~ 20 minut.<li>Konec pe en si mo~eme potvrdit napchnutm jedn z nich apejl, zposobem obvyklm a obecn dobYe znmm.</ol><br><a href="#nahore"><small><b>nahoru</b></a><br><a href="mafh.html"target="_top"><small><small><b>ZPT do kapitoly</b></small></a><br> <a href="../../hypsladkuch/hypsladh.html"target="_top"><small><b>ZPT do SLADK DDK</b></small></a><center><a href="../../index.html"target="_top"><h5>HOME</h5></a></center> <A HREF="http://counter.cnw.cz/" TARGET=_parent><IMG SRC="http://counter.cnw.cz/invisible.cgi?juracermak&on" ALT="[CNW:Counter]" BORDER=0></A> </BODY></HTML>